THỊ TRẤN KIẾN XƯƠNG TỔ CHỨC KHÁM SƠ TUYỂN SỨC KHỎE THỰC HIỆN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Ngày 02/11/2023

Kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024

                - Căn cứ vào Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;

          -Thực hiện Chỉ thị số 16- CT/HU ngày 06/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Kiến Xương về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (sau đây gọi tắt là công tác tuyển quân) năm 2024; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 11/10/2023 của UBND huyện Kiến Xương về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. UBND thị trấn xây dựng kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

1. Mục đích:

-Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc triển khai,phối hợp thực hiện các bước trong quy trình công tác tuyển quân năm 2024; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng, dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

- Nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các ban, ngành, đoàn thể từ thị trấn tới các tổ dân phố làm tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân SSNN năm 2024.

- Nâng cao trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí cấp ủy, cán bộ công chức, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Ban lãnh đạo các tổ dân phố trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

- Phát huy vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện của các Ban, ngành, đoàn thể thị trấn trong công tác vận động, tuyên truyền nam công dân trong độ tuổi, thực hiện việc sơ, khám tuyển và nhập ngũ năm 2024.

- Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024 do UBND huyện giao.

2. Yêu cầu: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS), Nghị định số 37 của Thủ tướng chính phủ, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tuyển quân nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về quyền lợi, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

- Phát huy vai trò trách nhiệm phối hợp, hiệp đồng của các ban, ngành và cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

- Triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các bước trong quy trình tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng, dân chủ, công khai,
công bằng, đúng luật.

- Thực hiện nghiêm quy định trong phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

Các thành viên Hội đồng NVQS thị trấn, Ban quân sự, các Ban, ngành và Ban lãnh đạo các tổ dân phố, tổ đội trưởng với chức trách nhiệm vụ của mình, phát huy vai trò, trách nhiệm, tổ chức tốt qui trình tuyển chọn, gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024, tổ chức động viên công dân sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Báo cáo kịp thời với Đảng ủy, ủy ban nhân dân, Hội đồng NVQS thị trấn về tình hình chất lượng, số công dân trong danh sách sẵn sàng nhập ngũ ở các tổ dân phố phụ trách, để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

II. TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN

1.Tuổi đời

Tuyển những nam công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi có tháng sinh từ 3/1999 đến tháng 02/2006; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi có tháng sinh từ tháng 3/1997; có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Thực hiện gọi công dân nhập ngũ với các công dân trong các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ để bảo đảm công bằng trong thực hiện Luật NVQS.

2. Tiêu chuẩn chính trị.

          -Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn, gọi công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân và các văn bản
hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên.

- Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật của Quân đội, lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ, lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Tiêu chuẩn sức khoẻ.

- Tuyển chọn những công dân có sức khoẻ loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện NVQS. Các đơn vị có yêu cầu cao hơn về sức khỏe thực hiện tuyển chọn theo quy định riêng tại Thông tư số 02/2014/TT-BQP.

- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 do tật khúc xạ về mắt (cận thị từ 1,5 đi ốp trở lên, viễn thị các mức độ), nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

          - Trường hợp có nghi vấn về sức khỏe, Hội đồng khám sức khỏe NVQS cử bác sỹ chuyên khoa và sử dụng phương tiện kỹ thuật cao, kiểm tra lại để kết luận chính xác.

4. Tiêu chuẩn văn hóa.

Tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Ưu tiên tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học để bảo đảm công bằng xã hội và không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội, tạo điều kiện cho công dân có cơ hội học văn bằng 2 để phục vụ quân đội lâu dài.

5. Tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ.

Thực hiện theo Điều 41 của Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015.
III. CHỈ TIÊU VÀ THỜI GIAN

  1. Chỉ tiêu

Thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc giao chỉ tiêu tuyển quân năm 2024.

  1. Thời gian

- Từ ngày 20/9 đến ngày 29/9/2023: Rà soát, phúc tra, phân loại, xét duyệt nguồn công dân SSNN (đã thực hiện xong).

- Từ ngày 10/10 đến ngày 20/10/2023: thị trấn họp Hội đồng NVQS
triển khai nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

- Ngày 03/11/2023: Tổ chức sơ tuyển sức khỏe NVQS tại UBND thị trấn.

- Từ ngày 15/11 đến ngày 30/11/2023: tổ chức khám sức khỏe NVQS.

- Từ ngày 05 đến ngày 24/12/2023: chốt quân số với huyện.

-Từ ngày 25 đến ngày 31/12/2023: tổ chức xét nghiệm HIV-Ma túy, xét duyệt, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Từ ngày 10/12/2023 đến ngày 05/02/2024: Tổ chức hiệp đồng giao, nhận quân; thâm nhập, chốt quân số giữa địa phương và đơn vị; Cử đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo kế hoạch.

 - Từ ngày 25/02 đến ngày 29/02/2024 (tức từ ngày 16 đến ngày 20 tháng Giêng năm  Giáp Thìn) tổ chức giao lưu, gặp mặt tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ; thực hiện lễ giao, nhận quân (có kế hoạch riêng).

IV. ĐỊA ĐIỂM

1. Họp Hội đồng NVQS thị trấn (mở rộng): Hội trường  UBND thị trấn.

2. Sơ tuyển sức khoẻ: Hội trường UBND thị trấn.

3. Khám sức khỏe: Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Khám bổ sung (khám bù, khám vét): Bệnh viện Đa khoa huyện.

4. Xét nghiệm HIV, ma túy: Trung tâm Văn hóa thể thao huyện.

5. Bồi dưỡng nhận thức về Đảng: Trung tâm Chính trị huyện.

6. Hiệp đồng với các đơn vị: Ban CHQS huyện.

7.Tổ chức Lễ giao nhận quân: Dự kiến sân Huyện ủy-UBND huyện.
          V. NHIỆM VỤ CÁC BỘ PHẬN:

          1. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị trấn.

-Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân kiện toàn Hội đồng NVQS thị trấn, triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các bộ phận, đơn vị thuộc quyền, Hội đồng NVQS thị trấn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của tập thể, cá nhân trong thực hiện Luật NVQS.

- Thành viên Hội đồng NVQS quán triệt, nghiên cứu nắm chắc các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS thị trấn, Công an thị trấn và các cơ quan có liên quan bám sát, nắm chắc tình hình cơ sở; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn, Hội đồng NVQS thị trấn về kết quả tuyển quân năm 2024 của cơ sở mình phụ trách và lĩnh vực đảm nhiệm.

2. Ban Chỉ huy quân sự.

- Là cơ quan thường trực Hội đồng NVQS thị trấn đồng thời là trung tâm hiệp đồng, chủ trì phối hợp Công an thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu cho Đảng uỷ, HĐND, UBND và Hội đồng NVQS thị trấn xây dựng, triển khai các văn bản, kế hoạch, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận liên quan, tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ quy trình các bước tuyển quân.

 - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Đài truyền thanh thị trấn nghiên
cứu, soạn thảo nội dung tuyên truyền Luật NVQS năm 2015 và các văn bản mới sửa đổi, bổ sung liên quan đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

- Phối hợp với Công an thị trấn duyệt tiêu chuẩn chính trị; xác nhận, lập hồ sơ, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Luật NVQS theo thẩm quyền, bảo đảm an toàn trước, trong và sau giao quân. Hoàn chỉnh hồ sơ nghĩa vụ quân sự đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

- Kiểm tra đôn đốc các tổ dân phố đưa số công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ đi sơ, khám tuyển theo kế hoạch đề ra.

- Lập dự trù kinh phí tuyển quân năm 2024 trình Chủ tịch UBND thị trấn phê duyệt.

- Phối hợp cấp trên hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân về nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành (thâm nhập trên hồ sơ, chốt quân số, cấp phát quân trang, phương thức và địa điểm giao nhận quân).

Tổng hợp báo cáo kịp thời quy trình các bước thực hiện công tác tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ với ĐU- UBND - Hội đồng NVQS  thị trấn và Ban CHQS huyện.

3. Công an thị trấn.

- Phối hợp Ban CHQS thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể liên quan thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND thị trấn, Hội đồng NVQS thị trấn thực hiện Luật NVQS; điều tra, xử lý đối với những trường hợp cố tình chống, trốn và cản trở người thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự theo Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

          - Chủ trì phối hợp Ban CHQS thị trấn tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn chính trị của công dân nhập ngũ theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT/BQP-BCA ngày15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an.

- Phối hợp với Ban CHQS huyện bảo đảm an toàn Lễ giao, nhận quân; an toàn giao thông trước, trong và sau giao quân.

4. Văn phòng – Tư pháp  thị trấn.

- Phối hợp với Ban CHQS thị trấn và các ban, ngành có liên quan làm tốt công tác tham mưu cho UBND thị trấn ban hành các văn bản chỉ đạo, các Quyết định, Kế hoạch, Công văn...về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Làm công tác tổ chức trong các cuộc họp của Hội đồng NVQS.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật NVQS và các văn bản có liên quan đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

- Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS thị trấn, Công an thị trấn và các ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở về quy trình thiết lập hồ sơ, hoàn chỉnh thủ tục, xử lý các trường hợp vi phạm Luật NVQS theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, làm cơ sở xử lý vi phạm, tạo sự nghiêm minh, công bằng trong thực hiện Luật NVQS, đặc biệt các trường hợp chống, trốn, đào bỏ ngũ.

5. Trạm y tế:

- Thành lập tổ sơ tuyển sức khỏe NVQS, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức sơ tuyển sức khỏe NVQS cho số công dân trong nguồn sẵn sàng nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định theo Thông tư 16 của bộ Y tế và bộ Quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy quân sự thị trấn và các ngành có liên quan tổ chức sơ tuyển bảo đảm khách quan trung thực, đúng hướng dẫn.

- Tổ chức sơ tuyển bổ sung cho công dân làm ăn xa trở về địa phương thực hiện Luật NVQS. Công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ phải qua sơ tuyển tại thị trấn theo hướng dẫn của cấp trên sau đó mới được khám sức khỏe NVQS tại huyện.

- Sẵn sàng cử cán bộ, nhân viên đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trong suốt quá trình tuyển quân và tại Lễ giao, nhận quân năm 2024.

6. Ban VHXH - Đài truyền thanh:

- Ban VHXH xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại các điểm sơ tuyển, cắm cờ, căng băng rôn, khẩu hiệu; phối hợp Ban CHQS huyện trang trí khánh tiết tại Lễ giao, nhận quân.

- Đài truyền thanh hằng tuần thời lượng đưa tin, phổ biến giáo dục về Luật NVQS, các văn bản hướng dẫn về Luật NVQS, tổ chức đưa tin thời điểm từ trước, trong, sau khi tuyên quân, tăng thời lượng phát sóng truyền thanh, tập trung vào khung giờ sáng sớm và chiều tối, đồng thời tuyên truyền về Luật NVQS, pháp luật của Nhà nước, thông báo danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, công dân tạm miễn hoãn, công dân đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ… biểu dương kịp thời gương người tốt việc tốt, đồng thời phê phán những biểu hiện sai trái, tiêu cực trong việc thực hiện Luật NVQS, nhất là những hiện tượng chống, trốn...

7. Ban Tài chính:

Bảo đảm kinh phí cho địa phương thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đã được Chủ tịch UBND thị trấn phê duyệt; Huy động nguồn ngân sách của địa phương kết hợp với ngân sách cấp trên để tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ theo quy định.

8. Đề nghị Đảng ủy - HĐND - Các tổ chức chính trị:

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo các Ban, ngành, đoàn thể, các Chi bộ và từng cá nhân cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2024.

Kiểm tra đánh giá kết quả lãnh đạo của các Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ động viên tuyển quân. Đưa kết quả hoàn thành nhiệm vụ động viên tuyển quân trở thành tiêu chí cứng trong công tác thi đua khen thưởng của các chi bộ và tổ dân phố trong năm 2024. 

Lãnh đạo, kiểm tra việc hoàn thành nhiệm vụ của từng đồng chí cấp ủy viên khi được phân công phụ trách địa bàn tổ dân phố.

Chỉ đạo, kiểm tra, các Ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị về trách nhiệm, sự phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động và thực hiện vai trò là người đứng đầu các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyển chọn, gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024.

Đề nghị Hội đồng nhân dân tăng cường vai trò giám sát thực hiện Luật NVQS của thường trực Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân được phụ trách các tổ dân phố trong công tác tuyển chọn, gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ.

Đề nghị Đoàn thanh niên Cộng sản HCM thị trấn hướng dẫn các chi đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, hoạt động, giáo dục truyền thống quê hương. Phát động phong trào thi đua, động viên, giao lưu, gặp mặt, tặng quà, chuyển sinh hoạt đoàn, phát biểu và tặng hoa Tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Đề nghị Hội Cựu chiến binh phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, động viên công dân lên đường nhập ngũ; chỉ đạo hội Cựu chiến binh các tổ dân phố vận động gia đình và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự.

Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phối kết hợp với các ban, ngành thị trấn kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên,  nhân dân thực hiện Luật NVQS, làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội và tặng quà cho công dân trước khi lên đường nhập ngũ.

9. Ủy ban nhân dân thị trấn:

Kiện toàn Hội đồng NVQS đúng, đủ thành phần theo quy định, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách đến từng tổ dân phố. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Xây dựng kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024; giao nhiệm vụ cho các Ban, ngành, đoàn thể. Tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại địa phương thực hiện đúng quy trình các khâu, các bước bảo đảm tuyển người nào chắc người đó, có số dư dự phòng. Hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, dân chủ, công khai, đúng Luật. Thường xuyên quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội.

Lập hồ sơ xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Luật NVQS theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

10. Ban lãnh đạo các tổ dân phố:

Báo cáo thường xuyên tình hình công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự với Chi ủy Chi bộ tổ dân phố.

Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ số công dân trong danh sách sẵn sàng nhập ngũ, kịp thời phản ánh với Hội đồng NVQS thị trấn về tình hình, danh sách số công dân đi sơ, khám tuyển NVQS.

Theo dõi, báo cáo kịp thời số công dân đã có mặt ở nhà, vắng mặt chưa thực hiện sơ, khám tuyển, trốn tránh thực hiện luật NVQS để Hội đồng NVQS thị trấn có biện pháp xử lý giải quyết.

Phối hợp chặt chẽ với các đồng chí đảng uỷ viên phụ trách tổ dân phố, thành viên Hội đồng NVQS, các Ban, ngành, đoàn thể phụ trách tổ dân phố để làm tốt công tác động viên tuyển quân, đôn đốc công dân đi sơ, khám tuyển.

Phối hợp với MTTQ làm tốt công tác tuyên truyền vận động con em các Hội viên Đoàn thể đi sơ, khám tuyển.

Báo cáo thường xuyên tình hình công dân trong danh sách SSNN về Ban chỉ huy quân sự thị trấn, đặc biệt là công dân hiện còn đang vắng mặt tại địa phương, công dân có biểu hiện, thái độ chống trốn thực hiện việc sơ, khám tuyển và nhập ngũ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Kính mong được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ; kiểm tra, giám sát của HĐND thị trấn, sự phối kết hợp trong tổ chức hoạt động của các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS thị trấn và các Ban, ngành, đoàn thể nhân dân, các Ban Chi ủy, Chi bộ các tổ dân phố để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt kết quả cao, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân  theo kế hoạch trên giao.

Đảng ủy, UBND, MTTQ, Hội đồng NVQS, Ban chỉ huy QS thị trấn yêu cầu các đồng chí thành viên trong HĐNVQS, các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các tổ dân phố, các đồng chí cán bộ công chức, trưởng các ban ngành đoàn thể, các đồng chí bí thư, tổ trưởng, tổ đội trưởng các tổ dân phố có trách nhiệm đôn đốc, kết hợp với gia đình có nam công dân có tên trong danh sách trong độ tuổi thực hiện nghiêm Luật NVQS, vào hồi 07 giờ, sáng ngày 03/11/2023 (thứ 6) trở về UBND thị trấn Kiến Xương để đăng ký, khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Mỗi gia đình có con em trong độ tuổi hãy động viên, tuyên truyền để con em mình thực hiện Luật NVQS, đó là trách nhiệm, nghĩa vụ vẻ vang của bản thân, gia đình cũng như của toàn xã hội.

                                                                    Nguồn: Văn Bình, cổng TTĐT thị trấn


Tổng lượt xem bài viết là: 10
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác