11/08/2021
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN KIẾN XƯƠNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ II, NHIỆM KỲ 2021-2026
02/07/2021
THỊ TRẤN KIẾN XƯƠNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT KHÓA II, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2021-2026
27/05/2021
ỦY BAN BẦU CỬ THỊ TRẤN KIẾN XƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
21/05/2021
Thông báo Về thời gian, địa điểm bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thị trấn Kiến Xương.
01/04/2021
Thành lập các Tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Kiến Xương nhiệm kỳ 2021 - 2026
16/03/2021
Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thị trấn Kiến Xương nhiệm kỳ 2021- 2026